ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

 

Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΙΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ

 

Ποιοί Είμαστε

Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων ιδρύθηκε το 2003 και μέλη του αποτελούν οι 36 μεγαλύτερες τεχνικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, κάτοχοι πτυχίων 7ης και 6ης τάξης, των οποίων η κατάταξη έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ με κριτήρια οικονομικά, οργανωτικά και τεχνικής εμπειρίας. Οι εταιρίες – μέλη του ΣΤΕΑΤ καλούνται να εκτελέσουν τα μεγάλα έργα της χώρας και να αποτελέσουν τον κύριο άξονα διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και ειδικότερα στις χώρες των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Στόχοι του ΣΤΕΑΤ είναι :

• Η ενημέρωση για τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που προσφέρει ο κατασκευαστικός κλάδος στην ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας, με επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

• Ο απεγκλωβισμός από γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ταχύτερη ανάθεση των μεγάλων έργων, με κεφάλαια τόσο από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, όσο και από άλλες πηγές, έτσι ώστε τα δημόσια έργα να αποτελέσουν πράγματι μοχλό ουσιαστικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

• Η προώθηση των δυνατοτήτων ανάληψης από τα μέλη έργων στο εξωτερικό, με ταυτόχρονη συμπαράσταση του ελληνικού κράτους, ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.

• Η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης από το ελληνικό κράτος των ελληνικών και των ξένων εταιριών και η ανάδειξη των δυνατοτήτων του ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού για έργα υψηλής ποιότητας με οικονομικότερους όρους.

• Η υποστήριξη των γενικών συμφερόντων των μελών του και οι ενέργειες του ως εκπρόσωπος τους έναντι των ελληνικών και των ξένων δημοσίων αρχών, καθώς και των εθνικών και διεθνών οργανισμών.

Ανακοινώσεις

Oct 16, 2016

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Προδιαβούλευση προσχεδίου πρότυπης διακήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου».

Sep 28, 2016

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς  ΥΠΥΜΕΔΙ, Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοσίων Εργων/Τμήμα Κατασκευών κ. Αντ. Κοτσώνη και Υπεύθυνο Ομάδας Εργασίας 2 για τις Κατασκευές κ. Ι. Μπακογιάννη με θέμα : «Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης των Τεχνικών Έργων».

Sep 04, 2016

Επιστολή ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Χρ. Σπίρτζη με κοινοποίηση στον Γεν. Γραμ. Υποδομών κ. Γ. Δέδε με θέμα : «Τρόπος Υπολογισμού Αναθεώρησης – Διευκρινιστική Εγκύλιος».

Jul 27, 2016

Προτάσεις ΣΤΕΑΤ για δύο Σχέδια Νόμου : 1) Ν/Σ για τις Συμβάσεις Παραχώρησης και 2) Ν/Σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών.

1 / 1

Please reload

 

Ανακοινώσεις

Sep 27, 2020

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΕΑΤ – 28.09.2020

Jun 04, 2020

Eπιστολή με θέμα : "Εργασίες Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 1686/4-5-2020)"

May 20, 2020

Επιστολή προς Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια με θέμα : «Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων κατασκευαστικών εταιρειών στην Μέση Ανατολή»

May 18, 2020

Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών με θέμα : «Κρατική ενίσχυση με μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Apr 27, 2020

Επιστολή προς Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα : «Παρακράτηση ποσού λογαριασμών από ΔΟΥ για έργα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 100%»

1 / 1

Please reload

 

Νόμοι & 

Προεδρικά Διατάγματα

Nov 06, 2016

ΦΕΚ 206Α/03.11.2016

«Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)»

Oct 30, 2016

ΦΕΚ 200Α/24.10.2016

«Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)».

Sep 21, 2016

Π.Δ. 100/2016

«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού».

Aug 07, 2016

Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' /08.08.2016)

Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Aug 07, 2016

Νόμος 4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α' /08.08.2016)

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

1 / 1

Please reload

 
 
 

Εγκύκλιοι

May 22, 2017

‘Εγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ

«Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης».

Apr 24, 2017

Εγκύκλιος 9/25-4-2017 ΥΠΥΜΕΔΙ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ΄(Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις  ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Mar 29, 2017

Εγκύκλιος 8/30-3-3017 του ΥΠΥΜΕΔΙ

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β΄(πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Mar 29, 2017

Εγκύκλιος 7/30-3-3017 ΥΠΥΜΕΔΙ

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ. 6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Mar 22, 2017

Εγκύκλιος 6/23-3-2017 ΥΠΥΜΕΔΙ

«Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, για «απευθείας αναθέσεις» Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016».

1 / 1

Please reload

Επικοινωνία

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων

στα τηλέφωνα: 210 36.17.109 
με e-mail: info@steat.gr 
ή με φόρμα επικοινωνίας: 

Κεντρικά Γραφεία

Φειδίου 14-16, ΤΚ 106 78

Αθήνα

info@steat.gr

Τηλ :  210 36.17.109

Φαξ:  210 36.16.124

Επικοινωνήστε μαζί μας:    
210 36.17.109

Ευχαριστούμε που επικοινωνίσατε με το ΣΤΕΑΤ.